Bình rượu sâm điêu khắc

11.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 13,2 lít bình số 6 V. - Kích thước miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 54 cm.
Xuất XứHàn Quốc
11.000.000 VNĐ
+
Bình rượu sâm điêu khắc chim khổng tước bình 13,2 lít bình số 6. * Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 13,2 lít bình số 6V. - Kích thước miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 54 cm. - - Chiều rộng: 25,5 cm.
Xuất XứHàn Quốc
13.000.000 VNĐ
+
Bình rượu sâm điêu khắc chim khổng tước bình 15 lít bình số 14. - Đường kính miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 59,5 cm. - Chiều rộng: 24,8 cm.  
25.000.000 VNĐ
+
  * Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 30 lít bình số 2V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 70 cm. - Chiều rộng: 36 cm.
Xuất XứHàn Quốc
11.000.000 VNĐ
+
Bình rượu sâm điêu khắc chim khổng tước bình 13,2 lít bình số 6. * Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 13,2 lít bình số 6V. - Kích thước miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 54 cm. - Chiều rộng: 25,5 cm.
Xuất XứHàn Quốc
35.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 41 lít bình số 26V: - Kích thước miệng: 19,5 cm: - Chiều cao bình: 90 cm. - Chiều rộng: 34,7 cm.
Xuất XứHàn Quốc
25.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 30 lít bình số 2V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 70 cm. - Chiều rộng: 36 cm.
Xuất XứHàn Quốc
25.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 30 lít bình số 2V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 70 cm. - Chiều rộng: 36 cm.
Xuất XứHàn Quốc
22.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 13,2 lít bình số 6V. - Kích thước miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 54 cm. - Chiều rộng: 25,5 cm.
Xuất XứHàn Quốc
26.000.000 VNĐ
+
Bình rượu sâm điêu khắc long phụng sum vầy bình 15 lít bình số 14. - Đường kính miệng bình: 13.5 cm. - Chiều cao: 59.5 cm. - Chiều rộng: 21,5 cm. Xuất xứ: Hàn Quốc.  
35.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 41 lít bình số 26V: - Kích thước miệng: 19,5 cm: - Chiều cao bình: 90 cm. - Chiều rộng: 34,7 cm.
Xuất XứHàn Quốc
15.500.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 10 lít bình số 10. - Kích thước miệng: 11,9 cm. - Chiều cao bình:60 cm.
Xuất XứHàn Quốc
25.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 30 lít bình số 2V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 70 cm. - Chiều rộng: 36 cm.
Xuất XứHàn Quốc
35.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 41 lít bình số 26V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 90 cm. - Chiều rộng: 34,7 cm.
Xuất XứHàn Quốc
11.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 13,2 lít bình số 6V. - Kích thước miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 54 cm. - Chiều rộng: 25,5 cm.
Xuất XứHàn Quốc
11.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 13,2 lít bình số 6V. - Kích thước miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 54 cm. - Chiều rộng: 25,5 cm.
Xuất XứHàn Quốc
25.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 30 lít bình số 2V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 70 cm. - Chiều rộng: 36 cm.
Xuất XứHàn Quốc
11.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 13,2 lít bình số 6 V. - Kích thước miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 54 cm.
Xuất XứHàn Quốc
11.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 13,2 lít bình số 6V. - Kích thước miệng: 13,5 cm. - Chiều cao bình: 54 cm. - Chiều rộng: 25,5 cm.
Xuất XứHàn Quốc
25.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 30 lít bình số 2V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 70 cm. - Chiều rộng: 36 cm.
Xuất XứHàn Quốc
25.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 30 lít bình số 2V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 70 cm. - Chiều rộng: 36 cm.
Xuất XứHàn Quốc
25.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 30 lít bình số 2V. - Kích thước miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 70 cm. - Chiều rộng: 36 cm.
Xuất XứHàn Quốc
1 VNĐ
+
Bộ 3 bình: * Kích thước bình: + Bình Trụ 11 lít ( FIT44): - Đường kính miệng: 11,8 cm. - Chiều cao bình: 76,5 cm. - Chiều rộng: 15,3 cm. + Bình Dáng Bầu 41 lít ( BIG26). - Đường kính miệng: 19,5 cm. - Chiều cao bình: 90 cm. - Chiều rộng: 34,7 cm.
Xuất XứHàn Quốc
15.000.000 VNĐ
+
* Kích thước bình: - Bình Dáng Bầu 25 lít bình số 3V. - Kích thước miệng: 195 cm. - Chiều cao bình: 67 cm. - Chiều rộng: 35 cm.